دانش آموزان ممتاز

ردیف

نام و نام خانوادگی

معدل

عکس

1

 

 

 

2

 

 

 

۳      
 
 

دانش آموزان ممتاز

ردیف

نام و نام خانوادگی

معدل

عکس

1

 

 

 

2

 

 

 

۳      

 سوالات آزمون نهایی خراسان رضوی در رشته برق صنعتی خرداد و شهریور ۱۳۸۶ 
 
 

نوع آزمون

تاریخ امتحان

دانلود

برق ساختمان درجه 2

خرداد 86

سوالات 

پاسخنامه

برق ساختمان درجه 2

شهریور 86

سوالات 

 

برق صنعتی

خرداد 86

سوالات 

پاسخنامه

برق صنعتی

شهریور 86

سوالات